<%-- --%>
Royal Pharmacy Logo
Transition 4.
  • >
Faculty

Prof. (Dr.) P. N. Murthy
M. Pharm., Ph. D., D.Sc., F.I.C., C.C.
Director


Prof.(Dr.) Susanta Kumar Panda
M. Pharm., Ph. D., F.I.C.
Principal


 

Prof. (Dr.)Uma Shankar Mishra
M. Pharm., Ph. D., D.Sc., F.I.C.
Vice-Principal

Dr. Basanta Kumar Tosh.
M.Pharm., Ph. D.
Professor

Dr. ISWORI PRASAD PADHY
M. Pharm., Ph.D.
Professor


Dr. Sudhir Kumar Sahoo
M. Pharm., Ph. D., F.I.C.
Professor

Dr. Anjan Kumar Mahapatra
M. Pharm., Ph. D., D.Sc., F.I.C., C.C

Professor

Dr. Ajit Kumar Acharya
M. Pharm., Ph.D.
Professor

Dr. Rashmi Ranjan Sarangi
M. Pharm., Ph.D., F.I.C.
Professor

Dr.Prasanta Kumar Choudhury
M. Pharm, Ph.D.
Professor

Dr. Ghanshyam Panigrahi
M. Pharm., Ph.D., F.I.C.
Professor

Dr. Gourishyam Pasa
M. Pharm., Ph.D.
Professor

Dr. Madhusmruti Khandai
M. Pharm., Ph.D.
Professor

madhusmruti
Dr.(Mrs.)Rajeshree Panigrahi
M. Pharm., Ph.D.
Assoc. Professor

rajeshree
Mrs. Soudamini Mallick
M. Pharm.
Assoc. Professor

sunita
Mr. Sagar Padhy
M. Pharm.
Asst. Professor

sagar padhy
Mr. Soumya Ranjan Mishra
M. Pharm.
Asst. Professor

Soumya Ranjan Mishra
Mr. Santosh Patnaik
M. Pharm.
Asst. Professor

Soumya Ranjan Mishra
Mr. Asit Baran Panigrahi
M. Pharm.
Asst. Professor

Soumya Ranjan Mishra
Mr. Bichitra Nanda Tripathy
M. Pharm.
Asst. Professor

Mr. Bichitrananda Tripathy
Mr. Rakesh Ranjan Pradhan
M. Pharm.
Asst. Professor

Mr.RAKESH RANJAN PRADHAN

Mrs. Perada Shalini
M. Pharm.
Asst. Professor


Perada Shalini

Mr. B Chinmaya Rao Dora
M. Pharm.
Asst. Professor

Perada Shalini

Mr. Ashish Sahu
M. Pharm.
Asst. Professor

Asish Sahu

Mr. Dilip Harichandan
M. Pharm.
Asst. Professor

Mr. Dilip Harichandan

Mr. Rajesh Kumar Prusty
M. Pharm.
Asst. Professor
Mr. Rajesh Kumar Prusty

Mrs. Subhankari Mishra
M. Pharm.
Asst. Professor

Mrs. Subhankari Mishra
Miss. K. Anusha
M. Pharm.
Asst. Professor

Miss. K. Anusha
Miss. Annada Kar
M. Pharm.
Asst. Professor

Miss. Annada Kar
Mrs. Priyadarshini Parida
M. Pharm.
Asst. Professor

Mrs. Priyadarshini Parida
Mr. Sarojkanta Bisoyi
M. Pharm.
Asst. Professor

Mr. Sarojkanta Bisoyi
Dr. K. Harikrishna
Pharm. D
Asst. Professor

Dr. K. Harikrishna
Mrs. B. SRIVIDYA
M. Pharm.
Asst. Professor

B. SRIVIDYA
Mr. Satyapriya Mahapatro
M.Pharm.
Asst. Professor

Mr. Satyapriya Mahapatro
Miss. Archana panigrahY
M. Pharm.
Asst. Professor

B. SRIVIDYA
Mr. Sagar Kumar Das
B. Pharm., PGDM
Asst. Professor

Sagar Kumar Das

Mr. Sunil Kumar Dash Padhy
B. Pharm.
Lecturer

Mr. Manas Ranjan Behera
B. Pharm.
Lecturer

Mr. Harikrushna Sabat
B. Pharm.
Lecturer

Mr. Debasish Samantaray
B. Pharm.
Lecturer

Dr. Pinaki Mohanty
Asst. Professor (P.T)

Mrs. Dimple Singh
Asst. Professorr (P.T)

Mr. Simanchal Choudhury
Asst. Professor (P.T)

Mr. Jayanta Kumar Choudhury
Asst. Professorr (P.T)

Dr. Jami Bharatudu
Visiting Faculty.

Dr. K. Saskar Rao
Visiting Faculty.